Saturday, 11 February 2012

ASSABIQUN al AWWALUN

As-Sabiqun al-Awwalun (Arab: السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ) adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk/ memeluk Islam. Mereka adalah dari golongan Muhajirin dan Anshar dan mereka semua sewaktu masuk Islam berada di kota Mekkah, sekitar tahun 610 Masehi.

Akar kalimat as-Sabiqun dalam bahasa Arab adalah dari huruf S-B-Q (س-ب-ق Sin-Ba-Qaf), Sabaqa (سبقا) sebuah kata kerja yang artinya mendahulukan, pergi sebelum, lebih dahulu, melampaui, juga berarti "sudah" atau sebelum; aksi pendahulu, bergerak sebelumnya dan sebagainya, contoh: “ Dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang...(An-Nazi'at, 79:4) ”yang artinya melewati atau melampaui. Sabaqa: berpacu (kata kerja). Sabiq: bertindak.

LIHAT BIOGRAFINYA :

ASSABIQUL AWWALUN (Orang-orang pertama memeluk islam)
Bilal bin Rabbah
Zaid bin Haritsah
Utsman bin Mazh’un
Ali bin Abi Thalib
Said bin Zayd bin Amru
Abu Bakar Al-Shiddiq
Abu Ubaidah bin al-Jarrah
Ummu Aiman
Waraqoh bin Naufal
Hamzah bin Abdul Muthalib
Abu Dzar al-Ghiffari
Abbas bin Abdul Muthalib
Umar bin Anbasah
Abdullah bin Abdul Asad
Sa’id bin al-Ash
Ubay bin Kaab
Abu Salamah bin Abdul Asad
Abdullah bin Rawahah
Abu Abdillah al-Arqom bin Abi al-Arqom
Abdullah bin Mas’ud
Muawiyah bin Abu Sufyan
Mus’ab bin Umair
Yasir bin Amir
Mu’adz bin Jabal
Ammar bin Yasir
Aisyah
Sumayyah binti Khayyat
Umar bin Khattab
Amir bin Abdullah
Utsman bin Affan
Ja’far bin Abi Thalib
Arwa’ binti Kuraiz
Khabbab bin al-Arat
Zubair bin Awwam bin Khuwailid
Ubaidah bin Harits
Abdurrahman bin Auf
Ummu al-Fadl Lubaba
Sa’ad bin Abi Waqqos
Shafiyyah
Thalhah bin Ubaidillah
Asma’
Abdullah bin Zubair
Fatimah binti Khattab
Miqdad bin Aswad
Suhayb ar-Rummi
  Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Catatan Kuliah

Syaharuddin Al Musthafa